Чланство у ENTSO-e

Национални преносни системи се повезују далеководима високог напона како би се остварио сигурнији, поузданији и стабилнији рад, односно створила могућност за међусобну размену електричне енергије. Из тих разлога се 70-их година и електроенергетски систем тадашње СФРЈ повезао са западноевропском интерконекцијом.
Са дерегулацијом енергетског сектора, која је отпочела у последњој декади прошлог века, до изражаја је дошла све већа важност координацијe активности оператора преносног система, пре свега услед интензивне прекограничне трговине електричном енергијом. Тиме се јавила и потреба да се  успоставе јединствени стандарди и критеријуми за рад система у свим деловима Европе, што је на основу европске регулативе довело до престанка рада удружења оператора преносних система по синхроним областима (UCTE, NORDEL, ATSOI, BALTSO и UKTSOA), као и ETSO (European Transmission System Operators) асоцијације и преношење њихових послова и надлежности на ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity, сајт: www.entsoe.eu) асоцијацију, чији је ЕМС АД пуноправни члан.

Рад ENTSO-E асоцијације организован је у оквиру следећих комитета:

  • Комитет за рад система;
  • Комитет за развој система;
  • Комитет за тржиште;
  • Комитет за истраживање и развој;
  • Дигитални комитет.

Подршку у раду свим комитетима даје група за правно-регулаторна питања.

Комитети се састоје од функционалних радних група (посвећених одређеној стручној проблематици), регионалних група (које имају своје подгрупе), ад-хок тимова и пројекатних група.