Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије

Пројекат изградње система за пренос електричне енергије 400 kV напонског нивоа Трансбалкански коридор – I фаза представља пројекат од великог националног и регионалног интереса који унапређује сигурност и стабилност рада преносног система, обезбеђује корисницима преносног система квалитетнији приступ и олакшава интеграцију обновљивих извора енергије. Због свог географског положаја представља својеврсну спрегу у даљој интеграцији регионалних и националних тржишта електричне енергије ка јединственом европском тржишту.

Пројекат помаже у испуњавању обавеза Републике Србије везаних за неопходни удео обновљивих извора енергије у износу од 27% у бруто финалној потрошњи, јер се његова изградња сагледава у оним областима у Републици Србији где се очекује масовно прикључење на преносни систем обновљивих извора енергије, посебно ветроелектрана.

Детаљније информације

Сви планирани инвестициони објекти пројекта Трансбалкански коридор – I фаза виђени су одговарајућом планском документацијом ЕМС АД на националном нивоу (Десетогодишњи план развоја преносног система Републике Србије), одговарајућим регионалним инвестиционим плановима (RgIP – Regional Investment Plan) и ENTSO-E пан-европским десетогодишњим планом развоја (TYNDP – Ten Year Network Development Plan).

Ово је први и јединствен пројекат овакве врсте и обима у Републици Србији, због чега је усвојен посебан Закон o утврђивaњу jaвнoг интeрeсa и пoсeбним пoступцимa eкспрoприjaциje и прибaвљaњa дoкумeнтaциje рaди рeaлизaциje изгрaдњe систeмa зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje 400 kV нaпoнскoг нивoa  Трaнсбaлкaнски кoридoр – првa фaзa. Законом су донета правила за поступање у управним поступцима покренутим у циљу реализације изградње пројекта и правила за поступање органа приликом одређивања начина плаћања накнада и такси у таквим управним поступцима, чиме се вишеструко скраћује време припреме изградње далековода.

Укупна дужина 400 kV далековода планираних за изградњу у првој фази пројекта износи око 350 км, од чега је скоро 300 км двоструких 400 kV далековода. Укупна процењена буџетска вредност прве фазе градње пројекта износи око 157 милиона евра. ЕМС АД је већ почео са активностима везаним за градњу Трансбалканског коридора за пренос електричне енергије.