Правила

Рад преносног система и тржишта електричне енергије, поред закона и подзаконских аката, уређени су низом правила којима се обезбеђујy сигурнoст, поузданост и транспарентност. Ова правила доноси оператор преносног система Електромрежа Србије уз сагласност Агенције за енергетику Републике Србије.

Правила о раду преносног система уређују, између осталог, техничке услове за рад преносног система, техничке услове за прикључење и повезивање на преносни систем, обавезе корисника и оператора преносног система, као и начин планирања развоја преносног система.

Правилима о раду тржишта електричне енергије уређују се питања која су неопходна за функционисање тржишта електричне енергије, укључујући балансну одговорност учесника на тржишту, балансно тржиште, обезбеђење плаћања, обрачун електричне енергије за потребе балансирања, као и начин обезбеђивања системских услуга.

Правила о објављивању кључних тржишних података дефинишу одговорности оператора преносног система, оператора дистрибутивног система, произвођача електричне енергије и крајњег купца у вези са објављивањем тржишних података.

Правилима за расподелу права на коришћење прекограничних преносних капацитета дефинисан је поступак и начин расподеле права коришћења прекограничних преносних капацитета.

Правилима о издавању гаранција порекла предвиђене су садржине гаранције порекла, поступак издавања, преношења и престанка важења, начин вођења регистра, надзор и остала значајна питања.

Процедура за прикључење на преносни систем представља транспарентну, ефикасну и недискриминаторну процедуру која садржи редослед активности оператора преносног система и подносиоца захтева за прикључeње, као и рокове у поступку прикључења објеката на преносни систем.