Планови развоја

ПЛАНОВИ РАЗВОЈА – национални – регионални – европски

ЕМС АД има законом прописане обавезе у циљу обезбеђивања одрживог развоја преносног система Републике Србије. 

Кроз своју средњорочну и дугорочну стратегију развоја у наредном десетогодишњем, односно двадесетогодишњем периоду, ЕМС АД планира обимна улагања у обнову постојећих и изградњу нових преносних капацитета.

Ови инфраструктурни објекти ће унапредити поузданост напајања корисника преносног система и повећати прекограничне капацитете за размену електричне енергије, што је од великог међународног (регионалног) значаја, имајући у виду да ЕМС АД има интерконективне далеководе према осам суседних држава.У складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије, плановима развоја производног и дистрибутивног система и пословном стратегијом ЕМС АД, улагања у инфраструктуру за пренос електричне енергије су усмерена на следеће циљеве:

  1. Повећање сигурности рада преносног система и поузданости напајања корисника преносног система, што је и законска обавеза ЕМС АД,
  2. Повећање прекограничних преносних капацитета Републике Србије који имају регионални и пан-европски значај,
  3. Уравнотежен, одржив и благовремен развој преносног система са циљем прикључивања нових конвенционалних и обновљивих извора електричне енергије и објеката купаца,
  4. Развој тржишта електричне енергије на националном и регионалном нивоу.
У циљу успешне реализације наведених циљева, непрестаног, систематског и уједначеног развоја преносне мреже у својој надлежности, ЕМС АД сваке године доноси план развоја за наредни десетогодишњи период. Овај период публиковања је усклађен са Директивом 2009/72/EC Трећег пакета, према којој оператори преносног система у оквиру ENTSO-E имају обавезу да сваке године подносе својим националним регулаторним телима Десетогодишњи план развоја преносног система у њиховој надлежности.

Агенција за енергетику Републике Србије је доношењем одлуке дала сагласност на десетогодишњи План развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030.

При изради националног Плана равоја преносног система, поштују се одредбе дефинисане кроз следећа документа:
 
Осим националних циљева, ЕМС АД је у обавези да своје активности на пољу планирања и реализације инфраструктурних улагања усклађује и са међународним обавезама које је на себе преузела Република Србија. У области преноса електричне енергије, те обавезе се огледају кроз Трећи пакет закона у вези Интерног тржишта електричне енергије ЕУ, тачније Регулативи 714/2009. Према овој Регулативи, ENTSO-E асоцијација, чији је ЕМС АД пуноправан члан, дужна је да објављује:
 
  • Пан-европски десетогодишњи план развоја преносне мреже (TYNDP), сваке две године
  • Регионалне инвестиционе планове, сваке две године
  • Средњерочне анализе адекватности производног система (MAF reports)
  • Статистичке извештаје везане за прилагођеност производног и преносног система.Представници ЕМС АД активно учествовују у изради Пан-европског десетогодишњег Плана развоја (TYNDP), који, за различите сценарије удела обновљивих извора у укупној производњи електричне енергије (од конзервативног до „зеленог“), дефинише развој преносне мреже широм Европе у наредном периоду. Представник ЕМС АД, у својству председавајућег Регионалне групе за развој региона континентална југоисточна Европа (RG CSE), координише учешће регионалне групе на изради Пан-европског десетогодишњег Плана развоја, као и регионалних докумената, попут Регионалног инвестиционог плана. Такође, представник ЕМС АД је члан Управне групе и Одбора за контролу квалитета за израду TYNDP пакета.