Инвестициони планови

У Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд израђују се инвестициони планови који се односе на улагање у инфраструктуру за пренос електричне енергије и остале пројекте неопходне за функционисање преносног система и могу се поделити на:

  • План инвестиција у преносни систем за трогодишњи период, и
  • План осталих инвестиција.

Планирана финансијска средства прве године из Плана осталих инвестиција и Плана инвестиција у преносни систем за трогодишњи период чине Годишњи инвестициони план (ГИП). Планирана средства у ГИП су део капиталних улагања ЕМС АД које се планирају Годишњим програмом пословања (ГПП).

Расположивост инвестиционих средстава и њихова планирана расподела на пројекте одражавају најбољу намеру компаније да улажe у развој у току инвестиционог периода. Циљ инвестиционих планова је да испуне захтеве на ефикасан и економичан начин, уз уважавање одређених техничких критеријума.

Детаљније информације