Регистрација БОС

Учесник на тржишту електричне енергије са седиштем у Републици Србији који жели да добије статус БОС потребно је да се региструје у Новом енергетском Регистру (НЕРА) и да подносе оператору преносног система пријаву за регистровање.
 
Учесник на тржишту електричне енергије са седиштем у иностранству који жели да добије статус БОС потребно је да се региструје у Новом енергетском Регистру (НЕРА) и да подносе оператору преносног система пријаву за регистровање уз следећу документацију:

1.  Скенирани оригинал извода из привредног или судског регистра, не старији од 3 месеца.

2.  Скенирани оригинал потврде да се над подносиоцем пријаве не води поступак стечаја и ликвидације, издате од стране надлежне институције, не старији од 3 месеца.

3.  Билансе стања и билансе успеxa за претходне три године са извештајима ревизора.        НЕРА - Упутство за коришћење 

        Модел Уговора о балансној одговорности – са банкарском гаранцијом за гарантовање плаћања

        Модел Уговора о балансној одговорности – са наменским депозитом

Изјава о преносу балансне одговорности (за снабдевача на велико или снабдевача)

Изјава о преносу балансне одговорности (за крајњег купца или произвођача)

Навигација