Промена снабдевача

 
Процес промене снабдевача уређен је Правилима о промени снабдевача које је донела Агенција за енергетику Републике Србије(https://www.aers.rs/FILES/Pravila/2017-02-14_Interno%20preciscen%20tekst%20Pravila%20o%20promeni%20snabdevaca.pdf)
 
Процес за промену снабдевача на преносном нивоу описан је у следећим корацима:
  1. Промену снабдевача иницира крајњи купац и то подношењем Захтева за промену снабдевача новом снабдевачу;
  2. Нови снабдевач утврђује исправност примљеног захтева од стране крајњег купца;
  3. Нови снабдевач уредно попуњен и исправан Захтев за промену снабдевача, заједно са Саопштењем тренутном снабдевачу о отказу/раскиду уговора о потпуном снабдевању доставља оператору преносног система ЕМС АД (Дирекција за тржиште, Сектор за развој и администрацију тржишта е.е.) у складу са Правилима о промени снабдевача;
  4. Оператор система утврђује исправност добијаних података од стране новог снабдевача;
  • Уколико постоје неслагања нови снабдевач се обавештава о нетачности података из захтева и саопштења и оставља му се рок од 3 дана да исправи постојеће податке
  1. Уколико су подаци из захтева и саопштења тачни, оператор система најкасније наредног дана доставља тренутном снабдевачу саопштење у складу са Правилима о промени снабдевача, на које он може уложити приговор у року од 3 дана;
  • Уколико тренутни снабдевач уложи приговор на саопштење због неиспуњених уговорних обавеза крајњег купца, оператор система обевештава новог снабдевача (опционо и крајњег купца) да не постоје услови да се изврши поступак промене снабдевача
  1. Уколико тренутни снабдевач не уложи приговор или да сагласност да се процедура промене снабдевача настави, оператор система обавештава новог снабдевача, снабдевачевог БОС-а (ако снабдевач није БОС) и БОС а опционо и крајњег купца о датуму промене снабдевача.
* Модел Захтева за промену снабдевача и Модел саопштења могу се наћи  сајту Агенције за Енергетику Републике Србије (АЕРС): АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (aers.rs)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Напомена: За процес промене снабдевача за места примопредаје прикључена на преносни систем одговоран је оператор преносног система а за места примопоредаје прикључена на дистрибутивни систем одговоран је оператор дистрибутивног система.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контакт:
Балансни механизам, балансна одговорност и промена снабдевача:

заједничка емаил адреса: balansna.odgovornost@ems.rs

Марко Зарић 
marko.zaric@ems.rs
+381 11 3957 016
 
Mилена Милутиновић
milena.milutinovic@ems.rs
+ 381 11 3957 211


Марија Пејовић
marija.pejovic@ems.rs
+ 381 11 3957 038