Људски ресурси

Eлектромрежа Србије своје запослене сматра најважнијим ресурсом. Због тога су активности и задаци које обављају Људски ресурси од немерљиве важности за успешно пословање и развој предузећа.

Послови овог организационог дела, уз стандардне послове из области радних односа, односе се и на планско унапређење стручних, управљачких знања и вештина запослених. Запосленима се пружају различити видови усавршавања – наставак школовања, учешће на стручним скуповима у земљи и иностранству, стицање и обнове лиценци потребних за обављање послова, као екстерно и  интерно организована едукација.

Стечена искуства у раду, запослени у Електромрежи Србије преносе ученицима, домаћим и страним студентима путем организованих програма стручне праксе.

Кроз поступке регрутације и селекције бирају се најбољи кандидати који стасавају у стручне и искусне кадрове.

Брига о запосленима огледа се у пружању једанaких шанси за стручно усавршавање, напредовање, награђивање на основу оствареног радног учинка и мотивацију за постизање врхунских резултата.


Број систематизованих радних места према нивоу квалификација:

Високо 738
Више 120
Средње 123
Основно 6
Укупно 987
 
Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација:
 
  Неодређено Одређено Укупно
Високо 608 54 662
Више 107 4 111
Средње 557 47 590
Основно 8 0 8
Укупно 1280 105 1385
 
Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) - 5

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години - 67

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години - 74 ( 73 прерастање радног односа са одређеног на неодређено време, 0 пријема на одређено време у својству приправника и 1 пријема на неодређено време)

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години - 0

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години - 0