Правни послови

У оквиру Центра за правне послове обављају се сви правни послови на нивоу предузећа, укључујући имовинско-правне послове, правне послове заступања, правне послове органа управљања, планирање и координацију израде општих аката, подршку правним пословима које обављају друге организационе јединице, као и веома интензивне активности у области међународно-правне сарадње.

ЕМС АД примењује европску енергетску регулативу на основу Уговора о оснивању Eнергетске заједнице закљученог између Европске Комисије и земаља у процесу европских интеграција. 

Узимајући у обзир институционални оквир овог уговора и специфичности сваке од уговорних страна, Енергетска заједница прилагођава acquis communitaire за примену у својим појединачним земљама чланицама и доноси одлуке о обавези њиховог транспоновања у законодавни оквир земаља чланица. За Републику Србију таква одлука подразумева доношење нових закона, као и измене и допуне постојећих закона и подзаконских аката.

Са друге стране, чланство ЕМС АД у европском удружењу оператора преносних система ЕНТСО-Е подразумева и рану имплементацију европске регулативе, што значи примену оног дела регулативе који није у супротности са позитивним прописима Републике Србије. Оваква примена се пре свега односи на међусобне односе оператора преносних система ради креирања јединственог европског тржишта електричне енергије, а у мањој мери на односе ЕМС АД са локалним оператором дистрибутивног система и односе са учесницима на унутрашњем тржишту електричне енергије.